AFIA
한국 최초 프리다이빙 전문 교육기관
최대 프리다이빙 강사 양성기관
AFIA FREEDIVING Course
AFIA FREEDIVING INSTRUCTOR Course
AFIA CPR Course
AFIA SPECIALTY Course